Informácie

Organizátori

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

PROGRESS CA, s.r.o.

Záštita

Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD.

Miesto konania

ATRIUM Hotel, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry

Vedecký výbor

MUDr. BÉREŠOVÁ Eva

MUDr. FÁBRY Jaroslav, PhD.

MUDr. FEKETEOVÁ Anna

doc. MUDr. HÁJKOVÁ Marta, CSc.

MUDr. JAKUBIČKA Juraj

MUDr. KAYSEROVÁ Hana

Mgr. KOLCUNOVÁ Petra

MUDr. KOPČOVÁ Lenka

MUDr. SOMOŠ Andrej

MUDr. ŠTĚPÁNKOVÁ Katarína

MUDr. TAKÁČ Branko

Organizačný výbor

MUDr. ŠTĚPÁNKOVÁ Katarína

Ing. HLIVKOVÁ Táňa

Ing. KOVÁČOVÁ Renáta

PhDr. MLADÁ Ingrid

PhDr. GREŇOVÁ Katarína, PhD.

ŠUJANOVÁ Gabriela

Hlavné témy

1. Nové terapie pre CF

2. Slovenský CF register

3. Štandardy CF starostlivosti – význam CF centier a multidisciplinárneho CF tímu v CF starostlivosti

4. Respiračná fyzioterapia

5. Liečba dospelých CF pacientov, liečba pľúcnej infekcie u CF

6. Význam výživy v liečbe CF a transplantácie

7. Projekt cezhraničnej spolupráce ENI HUSKROUA

8. Rôzne

Trvanie prednášky 15 minút.

Dôležité dátumy

Prihláška na aktívnu účasť, zaslanie abstraktu - 29. september 2019

Včasná registrácia -  29. október 2019

V prípade záujmu o prezentáciu prednášky v Zborníku prednášok je nutné text doručiť v elektronickej podobe na cfasociacia@gmail.com - 20. november 2019

Podujatie je zaradené do hodnotenia Slovenskej akreditačnej rady CME. Všetci registrovaní obdržia certifikát.

Konferenčné poplatky


do 29. 10. 2019
od 29. 10. 2019
lekári30,-EUR
40,-EUR
ostatní účastníci
15,-EUR
20,-EUR
aktívni účastníci
bez poplatkubez poplatku

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.cfkonferencia.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Kongresový poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom. Ako variabilný symbol použite číslo faktúry.

Kongresový poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK.

Uhradený kongresový poplatok je nenávratný.

Spoločenská časť konferencie

Spoločné posedenie pre všetkých účastníkov 29. 11. 2019 o 19.30 hod.

Ponuka ubytovania

Ubytovanie zabezpečuje PROGRESS CA, s.r.o.


jednolôžkovádvojlôžková
Hotel Atrium83,00 €
95,00 €

Mestský poplatok os./noc: 1,00 €

- Požiadavku na rezerváciu ubytovania prosíme vyznačte v online prihláške do 29. 10. 2019

- Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie, ktorá Vám bude zaslaná e-mailom

Organizačný sekretariát

1. CF Asociácia:

MUDr. Katarína ŠTĚPÁNKOVÁ 0903 608 455

Park Angelinum 2

040 01 KOŠICE cfasociacia@gmail.com

2. NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec:

PhDr. Ingrid MLADÁ

052/44 12 137 Dolný Smokovec 70 059 81 Vysoké Tatry

sekretariat@nudtarch.sk

3. PROGRESS CA, s.r.o.:

Gabriela ŠUJANOVÁ 0918 622 533 Krivá 18

040 01 KOŠICE

www.progress.eu.sk

gabriela.sujanova@progress.eu.sk